تاریخچه رودخانه ابهررود

تاریخچه رودخانه ابهررود

رودخانه های ابهر نیز بصورت فصلی و دائمی جریان دارند که بزرگترین آنها ابهررود است که از دوشاخه فصلی و دائمی تشکیل شده،شاخه فصلی از کوه های سرآهند و حوالی گردنه الله اکبر سلطانیه سرچشمه می گیرد و شاخه دائمی آن بنام کینه ورس است که از کوه های رستم،ملاداغی و سندان داغ سرچشمه گرفته از شعبات متعددی تشکیل شده و در نزدیکی ابهر با شاخه فصلی پیوسته و بنام ابهررود وبا جهت شمال غربی به جنوب شرقی جریان مییابد و در مسیر خود آبهای ابهر،خرمدره نیز داخل آن می شوند که ...

ادامه مطلب