اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۳۶ هجری قمری به افق شهرستان ابهر با یک دقیقه احتیاط

 

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۰۴:۰۶:۰۸ ۰۵:۵۶:۲۲ ۱۳:۱۵:۰۳ ۲۰:۳۳:۴۳ ۲۰:۵۳:۵۵ ۰۰:۱۹:۵۵
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰۴:۰۶:۲۴ ۰۵:۵۶:۳۷ ۱۳:۱۵:۱۶ ۲۰:۳۳:۵۴ ۲۰:۵۴:۰۵ ۰۰:۲۰:۰۹
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۰۴:۰۶:۴۲ ۰۵:۵۶:۵۳ ۱۳:۱۵:۲۹ ۲۰:۳۴:۰۲ ۲۰:۵۴:۱۴ ۰۰:۲۰:۲۲
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ ۰۴:۰۷:۰۲ ۰۵:۵۷:۱۰ ۱۳:۱۵:۴۲ ۲۰:۳۴:۰۹ ۲۰:۵۴:۲۰ ۰۰:۲۰:۳۵
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ ۰۴:۰۷:۲۵ ۰۵:۵۷:۲۹ ۱۳:۱۵:۵۴ ۲۰:۳۴:۱۵ ۲۰:۵۴:۲۵ ۰۰:۲۰:۵۰
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۴:۰۷:۵۰ ۰۵:۵۷:۵۰ ۱۳:۱۶:۰۷ ۲۰:۳۴:۱۹ ۲۰:۵۴:۲۸ ۰۰:۲۱:۰۴
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ ۰۴:۰۸:۱۸ ۰۵:۵۸:۱۱ ۱۳:۱۶:۱۹ ۲۰:۳۴:۲۱ ۲۰:۵۴:۳۰ ۰۰:۲۱:۱۹
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ ۰۴:۰۸:۴۷ ۰۵:۵۸:۳۴ ۱۳:۱۶:۳۱ ۲۰:۳۴:۲۱ ۲۰:۵۴:۲۹ ۰۰:۲۱:۳۴
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ۰۴:۰۹:۱۹ ۰۵:۵۸:۵۹ ۱۳:۱۶:۴۳ ۲۰:۳۴:۲۰ ۲۰:۵۴:۲۷ ۰۰:۲۱:۴۹
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۰۴:۰۹:۵۴ ۰۵:۵۹:۲۴ ۱۳:۱۶:۵۵ ۲۰:۳۴:۱۷ ۲۰:۵۴:۲۳ ۰۰:۲۲:۰۵
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۰۴:۱۰:۳۰ ۰۵:۵۹:۵۱ ۱۳:۱۷:۰۷ ۲۰:۳۴:۱۲ ۲۰:۵۴:۱۷ ۰۰:۲۲:۲۱
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰۴:۱۱:۰۸ ۰۶:۰۰:۱۹ ۱۳:۱۷:۱۸ ۲۰:۳۴:۰۶ ۲۰:۵۴:۰۹ ۰۰:۲۲:۳۷
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۱۱:۴۹ ۰۶:۰۰:۴۸ ۱۳:۱۷:۲۹ ۲۰:۳۳:۵۸ ۲۰:۵۳:۵۹ ۰۰:۲۲:۵۳
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۴:۱۲:۳۱ ۰۶:۰۱:۱۸ ۱۳:۱۷:۳۹ ۲۰:۳۳:۴۸ ۲۰:۵۳:۴۸ ۰۰:۲۳:۰۹
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۴:۱۳:۱۶ ۰۶:۰۱:۵۰ ۱۳:۱۷:۵۰ ۲۰:۳۳:۳۶ ۲۰:۵۳:۳۴ ۰۰:۲۳:۲۶
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۴:۱۴:۰۲ ۰۶:۰۲:۲۲ ۱۳:۱۷:۵۹ ۲۰:۳۳:۲۲ ۲۰:۵۳:۱۹ ۰۰:۲۳:۴۲
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ ۰۴:۱۴:۵۰ ۰۶:۰۲:۵۵ ۱۳:۱۸:۰۹ ۲۰:۳۳:۰۷ ۲۰:۵۳:۰۲ ۰۰:۲۳:۵۸
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۰۴:۱۵:۳۹ ۰۶:۰۳:۳۰ ۱۳:۱۸:۱۸ ۲۰:۳۲:۵۰ ۲۰:۵۲:۴۳ ۰۰:۲۴:۱۴
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۰۴:۱۶:۳۱ ۰۶:۰۴:۰۵ ۱۳:۱۸:۲۷ ۲۰:۳۲:۳۱ ۲۰:۵۲:۲۲ ۰۰:۲۴:۳۱
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۰۴:۱۷:۲۳ ۰۶:۰۴:۴۱ ۱۳:۱۸:۳۵ ۲۰:۳۲:۱۱ ۲۰:۵۲:۰۰ ۰۰:۲۴:۴۷
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۰۴:۱۸:۱۸ ۰۶:۰۵:۱۸ ۱۳:۱۸:۴۳ ۲۰:۳۱:۴۹ ۲۰:۵۱:۳۵ ۰۰:۲۵:۰۳
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۰۴:۱۹:۱۳ ۰۶:۰۵:۵۶ ۱۳:۱۸:۵۰ ۲۰:۳۱:۲۵ ۲۰:۵۱:۰۹ ۰۰:۲۵:۱۹
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۰۴:۲۰:۱۱ ۰۶:۰۶:۳۵ ۱۳:۱۸:۵۷ ۲۰:۳۰:۵۹ ۲۰:۵۰:۴۱ ۰۰:۲۵:۳۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۰۴:۲۱:۰۹ ۰۶:۰۷:۱۴ ۱۳:۱۹:۰۳ ۲۰:۳۰:۳۲ ۲۰:۵۰:۱۱ ۰۰:۲۵:۵۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۰۴:۲۲:۰۸ ۰۶:۰۷:۵۵ ۱۳:۱۹:۰۹ ۲۰:۳۰:۰۳ ۲۰:۴۹:۴۰ ۰۰:۲۶:۰۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ۰۴:۲۳:۰۹ ۰۶:۰۸:۳۵ ۱۳:۱۹:۱۵ ۲۰:۲۹:۳۳ ۲۰:۴۹:۰۶ ۰۰:۲۶:۲۱
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ ۰۴:۲۴:۱۱ ۰۶:۰۹:۱۷ ۱۳:۱۹:۲۰ ۲۰:۲۹:۰۱ ۲۰:۴۸:۳۱ ۰۰:۲۶:۳۶
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ۰۴:۲۵:۱۴ ۰۶:۰۹:۵۹ ۱۳:۱۹:۲۴ ۲۰:۲۸:۲۶ ۲۰:۴۷:۵۵ ۰۰:۲۶:۵۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۰۴:۲۶:۱۷ ۰۶:۱۰:۴۲ ۱۳:۱۹:۲۸ ۲۰:۲۷:۵۱ ۲۰:۴۷:۱۶ ۰۰:۲۷:۰۴
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۰۴:۲۷:۲۲ ۰۶:۱۱:۲۵ ۱۳:۱۹:۳۱ ۲۰:۲۷:۱۳ ۲۰:۴۶:۳۶ ۰۰:۲۷:۱۷
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۰۴:۲۸:۲۷ ۰۶:۱۲:۰۸ ۱۳:۱۹:۳۴ ۲۰:۲۶:۳۴ ۲۰:۴۵:۵۴ ۰۰:۲۷:۳۰

منبع : http://azoon.ir/owghat-shahrestan/Zanjan/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1/687/

 

تهیه و تنظیم – محمود دودانگهدر همین راستا »

۱ نظر برای اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۳۶ هجری قمری به افق شهرستان ابهر با یک دقیقه احتیاط

ثبت نظر »

- "ابهرآنلاین" نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند
- لطفاً از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
- تایید نظرات شما ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد

برای حمایت از ما امتیاز دهید