مرور برچسب

روزه گرفتن

چین؛ کشوری که روزه گرفتن در آن جرم است

ابهر آنلاین: روزه گرفتن در چین جرم است و با مجرمین به شدت برخورد میشود. نیروهای امنیتی به درب خانه ها می روند و به بهانه حفظ امنیت به درون خانه های مسلمانان وارد می شوند، به آنان میوه و نوشیدنی می دهند و آنان را مجبور می کند که این مواد را…