Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کمیسیون شوراها

رضایی: وزیر کشور برای پاسخگویی در کمیسیون شوراهای مجلس حاضر نشد/ سوال ۱۳ نماینده از وزیر کشور در صحن…

ابهر آنلاین: نایب رئیس کمیسیون شوراها گفت: کمیسیون شوراها سوال ۱۳ نماینده را به دلیل غیبت وزیر کشور به صحن علنی مجلس ارجاع داد و آقای نجار باید در صحن علنی پاسخگوی نمایندگان باشد. محمد ابراهیم رضایی رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور…