مرور برچسب

هيات نظارت بر انتخابات شوراي شهر ابهر

اعتراض به شمارش آرا شورای شهر ابهر

ابهر آنلاين: آقاي شعبان ربي عضو سه دوره شوراي اسلامي شهر ابهر، متن شكوائيه اي را به ابهر آنلاين ارسال كرده اند كه خطاب به هيات نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا است. لازم به ذكر است اعتراضات ايشان و برخي ديگر از…