مرور برچسب

شخصیت

لباس‌تان شخصيت شما را لو می‌دهد!

ابهر آنلاین: به لیاس پوشیدن خود توجه داشته باشید، معمولا دیگران ابتدا شما را از روی لباستان میشناسند. قبل از اينكه هر روز صبح لباس آن روز را براي خود انتخاب كنيد، بهتر است به اين بينديشيد كه دوست داريد ديگران چه ذهنيتي در مورد شما داشته…