مرور برچسب

سینمای استان زنجان

سهم استان زنجان از هنر هفتم؛ فقط یک سینما

ابهرآنلاین: اين روزها در استان زنجان با جمعيت يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر فقط يك باب سينما بار هنر هفتم را به دوش مي كشد. به گزارش ايرنا براساس مستندات اواسط دهه هاي ۳۰ و۴۰ بخش خصوصي به تأسيس سه سينما به نام هاي مولن روژ(بهمن)، لي لي(قدس و…