مرور برچسب

حوزه آبخیز شهری زنجان

ساخت حوزه آبخیز شهری ابهر به علت مشکلات مالی متوقف شده است

ابهرآنلاین: عوامل طبیعی یا اقلیمی در جوامع در حال توسعه، موجبات تخریب مراتع و جنگلها و محیط زیست را فراهم کرده است. ساخت پارکهای آبخیز شهری حوزه های مشرف به شهرها از جمله سلمانلو و گاوازنگ و عالی قاپو در قیدار از جمله اقدامات برای کاستن…