Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تورم+ تورم در کشورهای مختلف

تورم کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۲ +جدول

ابهر آنلاین: تورم در ایران نه صرفا یک اصطلاح اقتصادی ، بلکه وضعیتی است که مردم  آن را با پوست و استخوان خود لمس میکنند، و آثار و عواقب آن را هر روزه در زندگی به عیان میبینند. فقرا همواره فقیرتر و اغنیا هموراه غنی تر میشوند، این مهمترین و…