مرور برچسب

استان چهارمحال و بختیاری

مرگ تدریجی مردمان یک استان در غرب ایران!

ابهرآنلاین: تابناک مینویسد: ماجرای مظلومیت مردمان نجیبی است که اگر چه غیرت و حیاء و وفاداری دارند، اما چون خود را گره خورده در تار و پود هویت ایرانی شان می دانند، اهل شلوغ کاری و هیاهو و جنجال نیستند. چرا هر چه مردم نجیب تر و وفادارتر…