پنج عکسِ ماندگار، از دوربینِ سعید حاجی خانی

ang

۱- دختر انگور به دست، سعید حاجی خانی

http://AbharOnline.org/wp-content/uploads/2013/06/%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2587.jpg

۲- سلطانیه، سعید حاجی خانی

http://AbharOnline.org/wp-content/uploads/2013/06/%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25DB%258C-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586.jpg

۳- بیابان، سعید حاجی خانی

http://abharonline.org/wp-content/uploads/2013/06/%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25DB%258C-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C.jpg

۴- میدان معلم ابهر، سعید حاجی خانی

http://abharonline.org/wp-content/uploads/2013/06/%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25DB%258C-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2582%25D8%25B9%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C.jpg

۵- مقبره ملاحسن کاشی ، سعید حاجی خانی

منبع : Abhar.Info

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =